Krátka úvaha o Európskom ideále a ako ho zachrániť

“Unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est.”, je výrok v latinčine, ktorý v preklade značí: “Kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké”.

Tento niekomu možno neznámy latinský výrok sa nachádza v mravných ponaučeniach Štefana I. svojmu synovi Imrichovi. Pre tých, čo na hodinách dejepisu nedbali, sv.Štefan (Štefan I.) bol prvým uhorským panovníkom a teda aj našim prvým kráľom, v spoločných dejinách Slovákov a Maďarov.

Bohužiaľ, v priebehu storočí nadvlády Maďarov v Uhorsku, naši južní susedia buď zabudli, alebo vedome hodili za hlavu toto ponaučenie. A tak aj Uhorsko pri prvej príležitosti dopadlo.